Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

W NARODOWYM CENTRUM POLSKIEJ PIOSENKI

 

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 

 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży biletów w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady sprzedaży oraz zwrotu biletów i karnetów na wydarzenia organizowane przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, z siedzibą w Opolu (45-082) przy ul. Piastowskiej 14a, NIP: 754-10-19-285 (zwanym dalej w Regulaminie „NCPP”) lub imprezy organizowane przez osoby trzecie. W zakresie imprez organizowanych przez osoby trzecie NCPP działa jako pośrednik w imieniu i na rzecz Organizatora.
 2. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
 3. Organizator – każda inna niż NCPP osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, będąca organizatorem wydarzenia, na które bilety sprzedawane są za pośrednictwem NCPP.
 4. Klient – osoba lub podmiot dokonujący zakupu biletu lub karnetu na wydarzenie organizowane w NCPP.
 5. Wydarzenie – występ artystyczny lub każdy inny występ o charakterze kulturalno- rozrywkowym.
 6. Bilet – dokument uprawniający do wstępu na pojedyncze Wydarzenie w określonym terminie i o wyznaczonej godzinie. Bilet jest dostępny w dwóch formach: Blankietu lub Biletu Elektronicznego.
 7. Karnet – dokument uprawniający do wstępu na określoną ilość Wydarzeń w określonym terminie i o wyznaczonych godzinach. Karnet jest dostępny w dwóch formach Blankietu lub Biletu Elektronicznego.
 8. Cena – jest ceną brutto podaną w złotych polskich i zawiera w sobie podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w momencie jego sprzedaży.
 9. Kasa NCPP – kasa biletowa mieszczącą się przy ul. Piastowskiej 14A, 45-082 Opole, czynna:
  • od wtorku do niedzieli w godzinach 9:30-17:30 wejście od Toropolu,
  • w dni koncertowe dodatkowo w godzinach 18:00- 21:00.
 10. Serwis – system informatyczny umożliwiający zakup Biletów i Karnetów na Wydarzenia organizowane w NCPP, dostępny pod adresem strony internetowej: bilety.ncpp.opole.pl
 11. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie, posiadająca login i hasło do Serwisu.

 § 2

SPRZEDAŻ

 

 1. Sprzedaż Biletów i Karnetów na Wydarzenia odbywa się w Kasie NCPP lub za pośrednictwem Serwisu.
 2. Dostępne formy płatności:
  1. zapłata w Kasie NCPP może nastąpić w gotówce lub kartą płatniczą,
  2. przy zakupie Biletów przez Serwis zrealizować płatność można korzystając z systemu płatniczego udostępnionego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, przy pomocy portalu internetowego platnosci.pl.
 3. Klient ma prawo otrzymać fakturę:
  1. dla osób fizycznych na podstawie paragonu,
  2. dla prowadzących działalność gospodarczą w momencie zakupu Biletu.
 4. NCPP nie wymienia nabytych Biletów lub Karnetów a niewykorzystane tracą ważność.
 5. Informacje o Biletach i Karnetach można uzyskać w Kasie NCPP w godzinach pracy pod numerami telefonu +48 501 958 255 lub +48 501 958 184.
 6. Zakup Biletu lub Karnetu na Wydarzenie oznacza akceptację przepisów Regulaminu oraz zobowiązanie do jego stosowania.
 7. Sprzedaż internetowa kończy się najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 8. W związku ze stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 sprzedaż biletów prowadzona jest dla osób posiadających zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19, powrocie do zdrowia lub o wyniku testu antygenowego lub PCR wykonanego nie później niż 48 godzin przed imprezą.

 

§ 3

ZASADY SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

 

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.
 2. Warunkiem zakupu poprzez Serwis jest:
  1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  2. wybór Wydarzenia, terminu oraz ilości Biletów.
 3. Płatności z tytułu złożonego zamówienia, dokonać należy w przeciągu 15 min. od jego utworzenia. W przypadku niedokonania opłaty w tym czasie, zamówienie zostanie anulowane.
 4. Płatności należy dokonać tylko i wyłącznie korzystając z systemu płatności PayU. Wykonanie zwykłego przelewu poza systemem PayU spowoduje anulowanie zamówienia.
 5. Jeżeli bank Klienta, mimo przyjęcia dyspozycji zapłaty, nie potwierdzi wykonania płatności w ciągu 15 min., to zamówienie zostanie anulowane, a wybrane Bilety zostaną zwolnione. W przypadku, gdy transakcja nie dojdzie do skutku mimo dokonania przez Klienta przelewu, pieniądze pobrane zostaną zwrócone na konto bankowe Klienta.
 6. NCPP nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.
 7. Po dokonaniu płatności Klient otrzyma na skrzynkę pocztową Bilet elektroniczny i Oświadczenie o którym mowa § 2 ust. 8. Bilet należy okazać bileterowi w formie papierowej lub elektronicznej przy wejściu na Wydarzenie.
 8. Serwis umożliwia jednorazowo zakup maksymalnie 10 Biletów na jedno Wydarzenie.
 9. Faktura może być wystawiona wyłącznie na Użytkownika który dokonał Zamówienia.
 10. NCPP zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 11. Brak możliwości zakupu Biletu za pośrednictwem Serwisu nie oznacza braku Biletów w Kasie.
 12. Zasady sprzedaży internetowej Karnetów są analogiczne jak w przypadku zakupu Biletów.
 13. NCPP nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 

§ 4

ZWROTY I REKLAMACJE

 

 1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku odwołania lub zmiany terminu Wydarzenia.
 2. Proces zwrotu Biletu zależy od miejsca w którym dokonano zakupu.
 3. Zwrot środków za Bilety zakupione w Kasie NCPP Klient otrzyma w formie odpowiadającej formie zapłaty, czyli w gotówce lub na kartę płatniczą w Kasie NCPP.
 4. Zwrot środków za Bilety zakupione przez Serwis Klient otrzyma na rachunek bankowy, z którego został opłacony zakup Biletów.
 5. Zwrot Karnetów jest możliwy wyłącznie w przypadku odwołania Wydarzenia , a proces zwrotu Karnetu odbywa się w sposób przewidziany dla Biletów.
 6. Bilet zakupiony na Wydarzenie, którego termin został zmieniony zachowuje swoja ważność i uprawnia do uczestnictwa w Wydarzeniu we wskazanym przez NCPP terminie. W przypadku uczestnictwa w Wydarzeniu w zmienionym terminie Klientowi nie przysługuję prawo do zwrotu Biletu.
 7. Reklamacje dotyczące Biletów powinny być przesłane na adres kasa@ncpp.opole.pl i zawierać skan biletów oraz szczegółowy opis problemu.
 8. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania, o czym Klient zostanie zawiadomiony na adres mailowy wskazany w reklamacji.

 

§ 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

 

 1. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie przewidzianej ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanym RODO.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta/uczestnika Wydarzenia jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu (45-082) przy ul. Piastowskiej 14A. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: IOD@ncpp.opole.pl lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w następujących celach:
 4. utworzenia i obsługi indywidualnego konta Użytkownika, na podstawie udzielonej zgody;
 5. sprzedaży Biletów i Karnetów, przetwarzanie danych jest niezbędne do przygotowania i wykonania umowy zakupu Biletu bądź Karnetu w ramach Serwisu;
 6. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 7. realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, tzn. odpowiedzi na pisma i wnioski, komunikacji mailowej i telefonicznej, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, archiwizacji;
 8. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, ochrony żywotnych interesów, zdrowia i życia osoby, której dane dotyczą, oraz innych osób fizycznych, ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, informowania uprawnionych służb sanitarnych i porządkowych w celu przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego (dot. uczestnika Wydarzenia składającego Oświadczenie).
 9. Klient/uczestnik Wydarzenia w zależności od celu przetwarzania danych, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (z wyjątkiem tych przetwarzanych w związku z SARS-CoV-2), prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Pełna informacja na temat zasad przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie https://ncpp.opole.pl/o-nas/polityka-prywatnosci-ncpp/

  

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. NCPP zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 2. Bilety zakupione w Kasie oraz za pośrednictwem Serwisu nie mogą być kopiowane, przerabiane.
 3. NCPP nie ponosi odpowiedzialności za Bilety uszkodzone lub zagubione przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

Trwa komunikacja